Visie

SOL is de Stichting tot Ondersteuning van Levensbeschouwing en Identiteit. Ons team van professionele begeleiders verleent advies, begeleiding en ondersteuning aan basisscholen en kindcentra in heel Zuid Nederland.

 

SOL staat in de traditie van het katholiek onderwijs. Haar begeleiding richt zich op het samen met basisscholen en kind centra zoeken naar en invullen van de eigen identiteit. SOL realiseert zich dat de samenleving om ons heen en dus ook de wereld van het onderwijs in cultureel en levensbeschouwelijk opzicht sterk aan veranderingen onderhevig is. In het proces van identiteitsontwikkeling houden we daar rekening mee. We hechten daarbij grote waarde aan de verbondenheid en betrokkenheid van (groepen) mensen, gericht op een vreedzame, rechtvaardige en duurzame samenleving. Deze thema’s sluiten, na een periode van ontzuiling in onze samenleving, aan bij een toenemende behoefte aan sociale cohesie. Leren over het leven en leren over hoe samen te leven, is een wezenlijk onderdeel van de opvoeding en het onderwijs aan kinderen. Dat is nodig om zich als persoon en wereldburger te ontwikkelen. Dat vraagt ook van hun opvoeders om zich bewust te worden van hun eigen levensbeschouwing.

 

De praktijk

Het team van professionele begeleiders ondersteunt basisscholen of kindcentra bij het (her)vinden en uitspreken van wat men ten diepste beweegt. We helpen hen eigen waarden te ontdekken. We zetten een proces van bewustwording in gang, zodat de betekenis van waarden indaalt in de dagelijkse onderwijspraktijk. We gaan daarbij altijd op zoek naar het verhaal van de individuele school/ kindcentrum. Wat zijn hun ‘wortels’, en wat is hun droom en missie? Waarin onderscheidt je je als school of kindcentrum van anderen; wat is je identiteit? We laten ons inspireren door verhalen en symbolen uit de christelijke traditie, die ons helpen om de eìgen waarden contour en reliëf te geven.

 

Wij denken graag mee over de betekenis van religie, zingeving, levensbeschouwing en burgerschap in het onderwijs en in de kinderopvang. Wij richten ons zowel op het bestuur, als op het team van leerkrachten/ pedagogisch medewerkers, als op ouders en vanzelfsprekend op de kinderen.

 

Organisatie en financiën

Enkele jaren geleden zijn alle subsidies, die SOL ontving van gemeenten, parochies en schoolbesturen, weggevallen. Onze werknemers moesten we helaas ontslaan. Er werd gekozen voor een andere organisatiestructuur. De ‘nieuwe’ Stichting, SOL-Faciliteiten, is een Stichting zonder personeel. De medewerkers zijn professionele begeleiders die als ZZP-ers verbonden zijn met SOL. De Stichting SOL faciliteert hen wanneer mogelijk en zinvol en ondersteunt hen bij nieuwe initiatieven. 

Alle ZZP-ers zijn academisch geschoold op het terrein van theologie en religiewetenschappen en bovendien deskundig op gebied van godsdienst en levensbeschouwing. Scholen, parochies, gemeenten maar ook instellingen in de educatieve en zorgsector kunnen hun ondersteuningsvragen aan SOL blijven stellen. In hun dienstverlening maken de ZZP-ers gebruik van door SOL in het verleden ontwikkeld ondersteuningsmateriaal zoals leskisten, lesmethodes, publicaties en filmmateriaal. Ook wordt door SOL een ondersteunende bibliotheek in stand gehouden.