Welkom op de website van SOL- identiteitsbegeleiders

Wie zijn wij

SOL is de Stichting tot Ondersteuning van Levensbeschouwing en Identiteit. Zij verleent diensten aan alle instellingen van (basis)onderwijs in Gelderland Zuid, Brabant en Noord Limburg

 

SOL staat in de traditie van katholiek onderwijs. Die traditie overstijgt ons en is tot op de dag van vandaag aanwijsbaar in de praktijk van het katholiek onderwijs. We zien onze visieontwikkeling als een voortzetting van die traditie. Daarnaast realiseren we ons ook dat de samenleving om ons heen en dus ook de wereld van het onderwijs in cultureel en levensbeschouwelijk opzicht sterk veranderd is. We zien onze visieontwikkeling daarom ook als een weerspiegeling van die verandering. Dat betekent dat wij grote waarde hechten aan verbindingen tussen mensen, die van betekenis willen zijn voor een rechtvaardige samenleving. Liefde voor het leven en alles wat leeft staat daarbij centraal omdat wij geloven dat de mens zo door God bedoeld is. Hoe mensen tegen het (samen)leven aankijken (Levensbeschouwing) vinden wij nadrukkelijk horen bij de ontwikkeling van jonge mensen. Het  is een proces van levenslange bewustwording.

 

Werkwijze

Ons team van professionele begeleiders wil scholen en bedrijven graag ondersteunen bij het (her)vinden en naar elkaar uitspreken van wat hen daarbij ten diepste beweegt. Eigen waarden helpen herkennen en ontwikkelen. En datzelfde proces van bewustwording ook helpen overdragen en doen indalen in de dagelijkse onderwijspraktijk en het onderwijspakket dat zij als instelling vorm geven. We willen leerkrachten inspireren hun eìgen waarden te herkennen en ontwikkelen. Daarnaast gaan we altijd op zoek naar het verhaal van de individuele school. Wat zijn de ‘wortels’ van deze school; wat is de droom/missie van deze school? Waarin is deze school herkenbaar; waarin onderscheidt deze school zich van andere scholen? Verhalen en symbolen uit de christelijke traditie kunnen daarbij helpen om de eìgen waarden van de school contour en reliëf te geven.

 

Aanbod

Beschrijft op welke gebieden SOL iets voor uw school of organisatie kan betekenen: zoals levensbeschouwelijke vorming, identiteitsontwikkeling, en verlies en rouw.

Producten

SOL heeft producten ontwikkeld die u kunt kopen of huren: het betreft hier boeken en leskisten.

Een serie leskisten heeft betrekking op de vijf wereldgodsdiensten.

Scholing

Onder deze kop worden een aantal trainingen en een workshop beschreven die kunnen worden gevolgd door individuele leraren of door teams zoals bijvoorbeeld een training 'Kennismaking met filosoferen met kinderen en jongeren'.

Methode Samen leven

'Samen leven' is een lesmethode voor godsdienst-levensbeschouwing waarbij in elke les steeds een thema uit de leefwereld van het kind centraal staat. Een thema waar ieder kind over kan meepraten, zoals thuis, ontspanning, blijdschap en vertrouwen.

Meer over Samen leven...